Νουθεσίες Αγίων – 1

Στη συγκεκριμένη σειρά δημοσιεύσεων θα παραθέσουμε επιλεγμένα κείμενα-νουθεσίες Αγίων της Ορθοδοξίας. Σύντομα, απλά και κατανοητά προς ωφέλεια όλων των αγωνιζομένων, συνειδητών, Ορθοδόξων Χριστιανών.

1. “Ό ευεργετημένος πρέπει νά θυμάται τό καλό πού τού έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου.” – Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

2. “Ό αυτάρκης, επειδή δέν έχει ανάγκη από τίποτε, είναι πλησιέστερα από τούς άλλους στόν Θεό.” – Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

3. “Ή ταπεινή γνώση του έαυτού μας πρέπει νά τιμάται περισσότερο από τό ύψος όλων των επιστημών.” – Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

4. “Πάντα μέ καλούς λογισμούς όλα νά τά αντιμετωπίζετε. Όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δέν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση.” – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

5. “Θέλεις να βρεις τήν αιώνια ζωή; Κράτησε αυτά τά δύο, τήν πίστη καί τήν ταπεινοφροσύνη.” – Ισαάκ ο Σύρος

6. “Διότι αυτό σημαίνει νά είσαι μαθητής του Χριστού, τό νά είσαι πράος καί επιεικής.” – Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

7. “Ή αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, ή αδικία δέν έχει- μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό!” – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

8. “Τίποτε δεν μπορεί νά κάμει την ψυχή τόσο φιλοσοφημένη και επιεική καί ήπια, όσο ή συνεχής ανάμνηση των αμαρτημάτων μας.” – Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: