Νουθεσίες Αγίων – 5

Στη συγκεκριμένη σειρά δημοσιεύσεων θα παραθέσουμε επιλεγμένα κείμενα-νουθεσίες Αγίων της Ορθοδοξίας. Σύντομα, απλά και κατανοητά προς ωφέλεια όλων των αγωνιζομένων, συνειδητών, Ορθοδόξων Χριστιανών.

1. “Η ταπεινοφροσύνη είναι ο θρόνος της αγάπης και όλων των άλλων αρετών” – Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης

2. “Ω άνθρωπε ταπεινέ, θέλεις να εύρης την αιώνιον ζωήν; Κράτησον την πίστην και την ταπείνωσιν εις εαυτόν, διότι διά τούτων ευρίσκεις έλεος και την βοήθειαν του Θεού, και λόγους τινας λαλουμένους παρά Θεού εις την καρδίαν σου, και τον φύλακά σου Άγγελον παραμένονα κρυπτώς και φανερώς παρά σοι. Θέλεις ν’ αποκτήσης ταύτα, τα οποία είναι ομιλίαι της αιωνίου ζωής; περιπάτει μεθ’ απλότητος την οδόν της ζωής σου και μη γίνου σοφός ενώπιον του Θεού· καθότι εις μεν την απλότητα ακολουθεί η πίστις, εις δε την λεπτότητα της γνώσεως, και εις την αναστροφήν των λογισμών σου ακολουθεί η υψηλοφροσύνη δια της οποίας ευρίσκεσαι μακράν του Θεού. Όταν παρασταθής εις προσευχήν ενώπιον του Θεού τόσον οφείλεις να ταπεινοίς σεαυτόν διά του λογισμού σου ώστε να θεωρής σεαυτόν ως παιδίον τραυλίζον· και μη είπης έμπροσθεν Αυτού τι, μετά λεπτής γνώσεως αλλά πλησίασον εις Αυτόν μετά φρονήματος νηπιάζοντος παιδίου, και παραστάσου ενώπιον Αυτού ούτως ώστε να αξιωθής της πατρικής εκείνης προνοίας η οποία γίνεται από τους πατέρες εις τα πολλά μικρά αυτών παιδία, ως είπεν ο Δαυίδ, φυλάσσει Κύριος τα νήπια. Και όχι μόνον αυτά, αλλά και τους εις τον κόσμον ευρισκομένους σοφούς κατά την γνώσιν, οίτινες καταλείπουσι την ιδίαν αυτών γνώσιν και επιστηρίζονται εις εκείνην την αόρατον σοφίαν και γίνονται ως νήπια μικρά θεληματικώς και μανθάνωσιν εκείνην την σοφίαν ήτις δεν διδάσκεται διά της γυμνασίας και μαθήσεως υπό διδασκάλων· και καλώς είπεν ο σοφός και θείος Παύλος ότι, όστις θέλει να είναι σοφός εις τούτον τον κόσμον, ας γίνη μωρός ίνα γένηται σοφός” – Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

3. “Οι προπάτορες ημών οίκων εδέσποζον, και πλούτου εκράτουν, και γυναίκας είχον, και τέκνων προενόουν και τω Θεώ ομίλουν διά την άπληστον αυτών ταπεινοφροσύνην· ημείς δε κόσμου ανεχωρήσαμεν, και πλούτου κατεφρονήσαμεν, και τους οικείους κατελίπομεν, και δοκούμεν Θεώ προσεδρεύειν και υπό δαιμόνων χλευαζόμεθα διά την έπαρσιν ημών. Ο επαιρόμενος αγνοεί εαυτόν· ει γαρ εγίνωσκεν εαυτόν και την αυτού αφροσύνην και ασθένειαν, ουκ αν επήρθη· ο δε εαυτόν αγνοών, πώς δύναται Θεόν γινώσκειν;” – Αββάς Μακάριος

4. “Όταν ίδης λογισμόν ανθρωπίνην σοι δόξαν υπαγορεύοντα, γίνωσκε σαφώς ότι αισχύνην σοι κατασκευάζει” – Αββάς Μάρκος

5. “Θέλεις νά γίνεις ἐνάρετος; Κάνε μόνο τήν ἀρχή. Ἀλήθεια, πές μου, στήν περίπτωση ὅλων τῶν τεχνῶν, ὅταν θέλουμε ν’ ἀσχοληθοῦμε μ’ αὐτές, ἀρκούμαστε μόνο στή θέληση, ἤ καί ἐπιδιδόμαστε μέ δραστηριότητα στά ἔργα; … δέν ἀρκεῖ μόνο τό νά θέλης, ἀλλά πρέπει νά προστεθῆ καί τό ἔργο, ἐνῶ ἐδῶ θέλοντας ν’ ἀνεβῆς στόν οὐρανόν, λές «θέλω», μόνο; Πῶς τότε, λέγει, ἔλεγες, ὅτι ἀρκεῖ τό νά θέλη κανείς; Ἡ θέλησις πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό τά ἔργα, πρέπει καί νά ἐπιχειρῆται τό πρᾶγμα, πρέπει καί νά κοπιάση κανείς. Ἔχουμε βέβαια συνεργό καί συμβοηθό τό Θεό, μόνο νά τό ἐπιχειρήσουμε, μόνο νά καταπιαστοῦμε μ’ αὐτό τό ἔργο, μόνο νά ἐνδιαφερθοῦμε, μόνο νά τό βάλουμε στό μυαλό μας, καί ὅλα τά ἄλλα ἀκολουθοῦν. Ἐάν ὅμως κοιμώμαστε καί περιμένουμε ροχαλίζοντας νά μποῦμε στόν οὐρανό, τότε θά μπορέσουμε νά κατακτήσουμε τήν κληρονομία τῶν οὐρανῶν;” – Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: