Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος δεύτερον – Ινδία)

Στην Ινδία. Οί ’Ινδοί νοσταλγούν, αφ ’ ότου εμφανίστηκαν στήν υδρόγειο, λύτρωση άπό τήν αμαρτία, αλλά δέν τήν βρίσκουν. «Έξ αυτού ή νοσταλγία προς ένα λυτρωτή, ή προσδοκία τής επικείμενης ελεύσεώς του ώς σωτήρα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε
όσες φορές προσέφεραν αιματηρή θυσία, συνηθέστατα πρόβατο, εκραύγαζαν: «πότε θά γεννηθεί ό Λυτρωτής;» .

200px-Spas_vsederzhitel_sinay

Στόν Βεδισμό , ό Agni, ό θεός τής φωτιάς καί του ήλιου, ώς «φως του κόσμου» αναμένεται νά ενανθρωπήσει έκ παρθένου, αποστελλόμενος άπό τόν ουράνιο πατέρα ώς μεσίτης μεταξύ Θεού καί κόσμου.

Κατά τά πηγαία κείμενα του ινδικού Βουδισμού, ήδη ό Gotama, ό ιστορικός Βούδας, απέκρουσε επανειλημμένως τούς ισχυρισμούς των οπαδών του, ότι ή διδασκαλία ταυ είναι ανυπέρβλητη καί ότι συνεπώς δέν πρόκειται νά υπάρξει στό μέλλον ανώτερη διδασκαλία από τήν δική του. Ό Σιντάρτα Γκαουτάμα όμως προείπε: «Μετά
από 500 χρόνια θά χρεωκοπήσει ή διδασκαλία μου» ( 560 – 480 π.Χ, έδρασε τόν ε ’ π.Χ. αιώνα ). Ό ίδιος ό Βούδας φέρεται στά κείμενα του Μαχαγυάνα Βουδισμού νά αναμένει τόν ειρηνικό ήγεμόνα, τόν Metteya ή Maitreya. Όσοι δεχθούν τόν λόγο του, υποστηρίζει, καί ζούν μέ εγκράτεια θά απαλλάσσονται από τις αμαρτίες. Γι’ αυτό φέρεται νά προτρέπει τούς μαθητές του, λέγοντας: « Ασκείτε παρθενία , σκορπίζετε δώρα…, τηρείτε τίς νηστείες, στοχάζεσθε τούς συνανθρώπους μέ συμπάθεια , νά είστε ζηλωτές καλών έργων. Μόνον όσοι ζουν μέ τόση ευλάβεια καί φιλανθρωπία καί διαβάζουν τά ιερά κείμενα καί αποξενώνονται από τά υλικά αγαθά τους και όσοι θά αποδεχθούν τήν διδασκαλία του Metteya θά δουν τόν Λυτρωτή .

(Συνεχίζεται)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: