Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τρίτον – Περσία)

Στους Πέρσες, αναμένεται ό Σωτήρας Saoshyant. Όταν θά ερχόταν τό πλήρωμα του χρόνου, θά γεννιόταν από παρθένα.

200px-Spas_vsederzhitel_sinay

Τήν γέννησή του θά ανάγγελλε ή εμφάνιση αστέρα , ό οποίος διακρινόμενος άπό τούς υπόλοιπους, θά ήταν «ό αστέρας του», (πρβλ. αστέρι των μάγων έξ ανατολών). Ή εποχή του λύκου θά τερματισθεί καί θά αρχίσει ή εποχή του αρνίου. Στις ιερές παραδόσεις των Περσών προβάλλει έντονη ή νοσταλγία λυτρωτού καί τής νέας τάξης, πού εκείνος θά πραγματοποιήσει. Αυτός ό προσδοκώμενος ονομάζεται «δίκαιος βασιλεύς» καί νοσταλγείται έντονα ή εποχή του. «ΊΩ! Νά μπορούσα νά ζώ μέχρι τήν μακαρία αυτή ήμερα. Σ ‘ αυτόν θά προσέφερα τά αγαθά μου καί τήν ψυχή μου ώς θυσία » , καταγράφεται στό ιερό κείμενο των Περσών, τήν Avesta.

(Συνεχίζεται)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: