Οι δύο εντολές

(Ρωτούν οι Φαρισαίοι τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό “Διδάσκαλε, ποία εντολή είναι μεγάλη εν τω νόμω;” και Εκείνος τους απαντά):

jesus-christ-from-hagia-sophia.jpg

“Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου”.

Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή.

Δευτέρα δε ομοία αυτής, “Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν”.

Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται”

(Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κβ’ 37-40)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: