Ιδεολογία, τελετουργία και εργασία στην Ερήμη Κύπρου κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού

Από την διάλεξη του Luca Bombardieri (Università di Torino) με τίτλο «Working (with) class. Ιδεολογία, τελετουργία και εργασία στην Ερήμη Κύπρου κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού»:

Erimi_Laonin-436x338.jpg

«Η συνεχιζόμενη έρευνα στον οικισμό της Μέσης Εποχής του Χαλκού Ερήμη-Λαόνιν του Πόρακου έφερε στο φως νέες συγκεκριμένες ενδείξεις πρωτο-αστικοποίησης στην Κύπρο.

Τα σημερινά στοιχεία καταδεικνύουν ότι μια τέτοια διαδικασία αναπτύσσεται βαθμιαία κατά τη διάρκεια της Μέσης Εποχής του Χαλκού χωρίς σημαντικά εξωτερικά εναύσματα και κορυφώνεται στη MK III – YK I περίοδο.

»Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εμφανίζονται σημαντικά αλληλοεπιδρώντα στοιχεία, όπως εξειδικευμένη εργασία, έλεγχος και διαχείριση βιοτεχνικής παραγωγής, κεντρικά συγκροτήματα παραγωγής, ανάπτυξη διαπεριφερειακών εμπορικών δικτύων και παραγωγή αντικειμένων συμβολικής αξίας/γοήτρου. Τα παραπάνω φαίνεται να αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις στην επικείμενη διαδικασία πολιτικού σχηματισμού στην Ύστερη Χαλκοκρατία στην Κύπρο.

»Η κινητήρια δύναμη αυτού του φαινομένου πρωτο-αστικοποίησης, που μπορεί να συγκριθεί με το σχηματισμό των αποκαλούμενων «πρώιμων ιεραρχικών κοινωνιών» στην Εγγύς Ανατολή, φαίνεται να είναι η σταδιακή ανάπτυξη ενός δικτύου εξειδικευμένων βιοτεχνικών περιοχών και κέντρων με κοινά χαρακτηριστικά, όπως αυξανόμενη ανάγκη ελέγχου εργατικού δυναμικού, εγκαταστάσεων εργασίας, καθώς και προϊόντων. Υπό την προοπτική αυτή, η έρευνα που αφορά τη βιοτεχνική περιοχή του οικισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού Ερήμη-Λαόνιν του Πόρακου, εστιάζοντας στην οικονομική και ιδεολογική σημασία της εργασίας στη ζωή της κοινότητας, φαίνεται πως αποτελεί μέγιστη συνεισφορά στη γνώση του φαινομένου της πρωτο-αστικοποίησης»

(Πηγή: https://www.archaiologia.gr/blog/2017/11/28/92271/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: