Πόσες Τιτανομαχίες έγιναν;

Στο ερώτημά μας ‘απαντάει’ ο Αθανάσιος Σταγειρίτης, μέσα από την ‘Ωγυγία‘ του: Screenshot_3

«Λέγουσι λοιπόν, ότι ο Τιτάν ο πρωτότοκος έπρεπε να μείνη διάδοχος μετά την καταστροφήν του Ουρανού. Αλλ’ επειδή η Γη ηγάπα διαφερόντως τον Κρόνον, κατέπεισε τον Τιτάνα να αφήση την βασιλείαν εις τον Κρόνον, επί συμφωνία, να μή αναθρέψη ο Κρόνος αρσενικά τέκνα, ώστε να επιστρέψη πάλιν η βασιλεία εις τους απογόνους του Τιτάνος. Μαθών όμως ύστερον ο Τιτάν, ότι η Ρέα ανέτρεφε τέκνα μυστικώς, εναντίον της συνθήκης, εκίνησε πόλεμον κατά του Κρόνου με τους άλλους Τιτάνας, και νικήσας εφυλάκωσε τον Κρόνον, και έλαβεν αυτός την βασιλείαν. Και αύτη ήτον η πρώτη Τιτανομαχία. Αυξήσας δε ο Ζεύς εις την Κρήτην, και μαθών την δυστυχίαν του πατρός αυτού, συνάζει στράτευμα κρητικόν, και νικά τους Τιτάνας. Ηλευθέρωσε τον Κρόνον και αποκατέστησεν αυτόν πάλιν εις την βασιλείαν. Αύτη δε ήτον η δευτέρα Τιτανομαχία. Ύστερον δε ο Κρόνος, φοβούμενος και υποπτευόμενος τον υιόν αυτού Δία, κατεγίνετο να φονεύση αυτόν δολίως, συμφωνήσας και με τους άλλους Τιτάνας. Αλλ’ εκείνος μαθών την επιβουλήν, συνεκρότησε την τρίτην και μεγάλην Τιτανομαχίαν, εις την οποίαν συνεμάχησαν όλοι οι Θεοί με αυτόν. Όμως ο πόλεμος επεκράτησεν αμφίρροπος δέκα χρόνους, ως είρηται, και τέλος διέκριναν αυτόν οι Κύκλωπες, και έλαβον οι Θεοί την βασιλείαν του Ολύμπου. Τους δε Τιτάνας εφυλάκωσαν εις τον Τάρταρον, και κατέστησαν φύλακας αυτών τους Εκατόγχειρας.»

(NovoScriptorium: Ως έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενα άρθρα μας, η Μυθολογία με αναφορά στους ‘θεούς’ άλλοτε αναφέρεται σε πανάρχαια Ιστορία, άλλοτε με αυτήν αλληγορείται Θεολογία του Όντος με χρήση των ονομάτων των ‘θεών’, και άλλοτε αλληγορούνται φυσικά φαινόμενα με την χρήση αυτών. Εν προκειμένω δεν αποκλείεται καθόλου οι Τιτανομαχίες να απηχούν μεγάλες συρράξεις -και, άρα, Ιστορία- του απωτάτου παρελθόντος, κάτι σαν ‘Παγκοσμίους Πολέμους’, για την κυριαρχία επί Γης -διότι ουσιαστικά αυτό είναι το διακύβευμα στους περιγραφέντες ως άνω πολέμους. Άγνωστη εντελώς παραμένει η εποχή που όλα τούτα έλαβαν χώρα. Από παράλληλη ανάγνωση άλλων αρχαίων Μυθολογιών, ειδικώς τον Ινδικών Βεδών, διαπιστώνουμε κοινές περιγραφές με την Ελληνική Μυθολογία, γεγονός το οποίο ενισχύει την θέση μας ότι, πράγματι, μέσω των Μύθων αυτών, πρέπει να καταγράφεται μια σειρά από πολεμικές συρράξεις του πολύ μακρινού παρελθόντος)

(Πηγή: Ωγυγία ή Αρχαιολογία, Αθανασίου Σταγειρίτη, Τόμος Α, Σελ. 228-229)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: