Μια διαχρονική προτροπή στους Νέους και οι διαχρονικές ευθύνες της Εξουσίας

Παραθέτουμε εδώ μια συγκλονιστική προτροπή του Αθανασίου Σταγειρίτη, συγγραφέως της ‘Ωγυγίας‘ και Καθηγητού, τότε, της Καισαροβασιλικής Ακαδημίας της Βιέννης, προς τους Ομογενείς Νέους της εποχής του (1815). Θεωρούμε πως κάλλιστα θα μπορούσε να απευθύνεται και στους σημερινούς Νέους του Γένους. Αποτελεί δε διαχρονικό ράπισμα στο πρόσωπο της -κάθε- Εξουσίας. Πιστεύουμε πως είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ:

ogigia1

“(…) Παρακαλέσατε, δακρύσατε, να κρίνωσιν οι ειδήμονες το πράγμα, και να βοηθήσωσιν οι δυνάμενοι λόγω τε και έργω. Είπατε, ότι δεν υποφέρετε πλέον την αμάθειαν, η οποία δεν αρμόζει εις εσάς τους απογόνους των τοιούτων προγόνων. Ότι δεν ημπορείτε πλέον να κατατρίβητε την ζωήν σας όλην εις τα σχολεία, χωρίς καρπόν. Ότι θέλετε να ανθολογήτε τους ποιητάς και συγγραφείς, και ουχί να οστολογήτε. Ότι αγαπάτε να γνωρίσητε τον κόσμον, τον οποίον έπλασεν ο Θεός δια εσάς. Να μάθητε πώς να τιμάτε Αρχιερέα, Ιερέα, Ηγεμόνα, γονείς, και πάντα ανώτερον θελήσει και γνώσει και προαιρέσει, και ουχί βία. Πώς να υπακούητε, και πώς να πολιτεύησθε προς πάντα άνθρωπον, και εις πάσαν επιχείρησιν. Ως δεινόν τούτο γε, ω Νέοι, όταν στοχασθώμεν, ότι πάντες οι άνθρωποι ενόησαν πώς να εξημερώσωσι, και να γυμνάσωσι τους ίππους, και τα λοιπά άλογα ζώα, τα οποία μεταχειρίζονται εις τας χρείας αυτών, τους δε δυστυχείς λογικούς ανθρώπους, δεν εφρόντισαν πώς να τους γυμνάσωσι, και να τους εξημερώσωσι να είναι χρήσιμοι εις τον κοινόν βίον, και ωφέλιμοι προς αλλήλους. Αλλ’ αφήκαν αυτούς να γίνωνται άρπαγες, απειθείς, ταραχοποιοί, υβρισταί, κλέπται, και κακούργοι, δια την αμάθειαν, προς βλάβην και ζημίαν του κοινωνικού βίου, και ακαμπτότεροι, και σκληρότεροι, και αυτών των αγριοτάτων θηρίων, προς τους ομοφύλους, και ομογενείς αυτών ανθρώπους.”

(Πηγή: απόσπασμα από το κεφάλαιο της ‘Ωγυγίας‘, ‘Πρός τους Ομογενείς Νέους’, Τόμος Α, Σελ. 9-22)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: