Θεογονία Ατλαντείων

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε την, μάλλον άγνωστη στον περισσότερο κόσμο,  ‘Θεογονία Ατλαντείων‘ μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα του αντίστοιχου κεφαλαίου της ‘Ωγυγίας‘ του Αθανασίου Σταγειρίτη.

“Οι Ατλάντειοι κατώκουν προς το δυτικόν μέρος της Αφρικής, πλησίον του ωκεανού, και έλεγον ότι εβασίλευσεν εκεί πρώτον ο Ουρανός, ός τις εσύναξε τους αγρίους και διεσπαρμένους τότε ανθρώπους, εις κώμας και πόλεις. Εκυρίευσε και το πλείστον μέρος της οικουμένης. Κατεγίνετο δε και εις την αστρονομίαν, και εκανόνισε την περίοδον του χρόνου, κατά την κίνησιν του Ηλίου, του δε μηνός, κατά την κίνησιν της Σελήνης. Ετίμησε πρώτος και τους ουρανίους Θεούς, και προέλεγε πολλά συμβεβηκότα δια της παρατηρήσεως των αστέρων. Όθεν οι άνθρωποι ενόμισαν αυτόν ανώτερον της ανθρωπίνης φύσεως, και ετίμησαν ως Θεόν μετά θάνατον, ονομάσαντες απ’ αυτού και τον Ουρανόν.

Εγέννησε δε ο Ουρανός τεσσαράκοντα πέντε υιούς, εκ διαφόρων γυναικών. Τους δεκαοκτώ όμως τούτων, εγέννησεν εκ της Τιταίας. Διό ωνομάσθησαν Τιτάνες από της μητρός αυτών. Είχον δε έκαστος και το ίδιον όνομα. Επειδή δε και η Τιταία ευηργέτησε πολύ τους ανθρώπους, απεθέωσαν και αυτήν μετά θάνατον, και την ωνόμασαν Γην.

(…) Μετά δε τον θάνατον του Υπερίονος διεμοιράσθησαν το βασίλειον οι δύο πρώτιστοι των Τιτάνων, ο Κρόνος και ο Άτλας. Και ο μεν Άτλας έλαβε τους παρωκεάνιους τόπους της Αφρικής, και απ’ αυτού ωνομάσθησαν οι υποκείμενοι αυτού Ατλάντειοι, και το όρος το μέγιστον του τόπου εκείνου Άτλας. Ήτον δε και ούτος αστρολόγος (…)

Ο δε Κρόνος έλαβε την Λιβύαν, Σικελίαν, Ιταλίαν και όλους τους δυτικούς του μέρους εκείνου τόπους, ένθα έκτισεν ακροπόλεις και φρούρια εις όλους τους υψηλούς και οχυρούς τόπους του βασιλείου, και εφύλαττεν εκεί φρουράς εις ταπείνωσιν των υπηκόων. Όθεν και τα υψηλότερα μέρη της Σικελίας, και άλλων τόπων δυτικών ωνομάζοντο Κρόνια, μέχρι των νεωτέρων χρόνων των Ρωμαίων. Ήτον όμως πλεονέκτης και ασεβής. Διό και εμίσουν αυτόν οι υπήκοοι. Έλαβε δε γυναίκα την αδελφήν αυτού Ρέαν και εγέννησε τον Δία, άνθρωπον αγαθόν και ενάρετον. Όθεν, κατά μεν τινάς αυτός αφήκεν εις εκείνον την βασιλείαν, κατ’ άλλους δε, οι υπήκοοι εκήρυξαν τον Δία βασιλέα, μη υποφέροντες την τυραννίαν αυτού. Συμμαχήσας δε ύστερον με τους άλλους Τιτάνας, εκστράτευσε κατά του Διός. Αλλ’ ενικήθη.

8339831_orig

Στερεωθείς λοιπόν ο Ζεύς εις τον θρόνον, περιήλθεν όλην την οικουμένην, ευεργετών τους καλούς και τιμωρών τους κακούς ανθρώπους. Εν ω δε είχεν όλας τας ψυχικάς αρετάς, είχεν ομοίως και τας σωματικάς. Όθεν και εις ολίγον καιρόν εκυρίευσε όλην την οικουμένην, και διέταξε αυτήν να πολιτεύηται εννόμως και ειρηνικώς. Και δια τούτο μετά θάνατον ετίμησεν αυτόν ως Θεόν συμφώνως και προθύμως όλη η οικουμένη, και επωνόμασε Ζήνα, επειδή έγινε αίτιος του καλώς ζήν. Ούτος λοιπόν είναι ο Ζεύς ο επονομασθείς Ζην και Ολύμπιος (…) επειδή ήτον και άλλοι (…)”

(Πηγή: Ωγυγία ή Αρχαιολογία, Αθανασίου Σταγειρίτη, Τόμος Α, Σελ. 21-23)

(NovoScriptorium: Μένουμε έκπληκτοι διαβάζοντας τα παραπάνω. Πληροφορούμαστε ότι προ αμνημονεύτων ετών, κάποιας Άδηλης εποχής, ο βασιλεύς Ουρανός οργάνωσε τις πρώτες αστικές κοινωνίες των -τότε- διασκορπισμένων -για ποιο λόγο άραγε- αλλά και άγριων ανθρώπων, στην Δυτική Αφρική. Ξεκίνησε την λατρεία των θεών του ουρανού. Υπήρξε αστρονόμος ικανός αλλά και μεγάλος κατακτητής-Κοσμοκράτωρ, σε πλείστη -καθώς γράφει- την Οικουμένη. Τιμήθηκε, ευλόγως για τα μεγάλα του επιτεύγματα, ως θεός μετά τον θάνατό του. Μία τακτική πολύ γνωστή και διαδεδομένη ανάμεσα στους Έλληνες, όπως καλώς διαβάζουμε σε πάρα πολλά κείμενα της αρχαίας Γραμματείας.

Διαβάζουμε ότι και ο βασιλεύς Άτλας υπήρξε ικανός αστρονόμος-αστρολόγος.

Διαβάζουμε ότι ο Κρόνος, ανάμεσα στα άλλα, έλαβε και τους ‘δυτικούς του μέρους εκείνου τόπους’, δηλαδή της Δυτικής παρωκεάνειας Αφρικής. Δηλαδή; νησιά του -σημερινού- Ατλαντικού Ωκεανού ή και την -σημερινή- Αμερικανική Ήπειρο;

Έκτισε ακροπόλεις και φρούρια και διέθετε οργανωμένες φρουρές-Στρατό.

Τον Κρόνο διαδέχτηκε ο Ζευς, ο οποίος κυρίευσε όλη την Οικουμένη (!) -Κοσμοκράτωρ και αυτός- και επέβαλε παντού Νόμους Δικαίου και Παγκόσμια Ειρήνη, προωθώντας το καλό και πολεμώντας το κακό. Ετιμήθη ως θεός, μετά τον θάνατό του, από ολόκληρη την Ανθρωπότητα (!) για τα σπουδαία του επιτεύγματα. Υπήρξαν δε και άλλα πρόσωπα με το όνομα Ζεύς-Δίας, αλλά με διαφορετικές ζωές και επιτεύγματα.

Αν ο μύθος έχει, ως είθισται, πυρήνα αληθείας, τότε πολλά και συγκλονιστικά συμπεράσματα είναι δυνατό να εξαχθούν. Ακόμη δε και κατευθύνσεις στην Αρχαιολογική και Ανθρωπολογική έρευνα θα μπορούσαν να δοθούν με βάση αυτόν)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: