Οι εισβολές των βαρβάρων οδηγούν στην έναρξη των ‘Σκοτεινών Χρόνων’

Σε αυτή τη σειρά άρθρων παρουσιάζουμε επιλεγμένες σκηνές από την ιστορία της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Ρωμανία ή Βασιλεία των Ρωμαίων ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή ‘Βυζάντιο’).  Continue reading “Οι εισβολές των βαρβάρων οδηγούν στην έναρξη των ‘Σκοτεινών Χρόνων’”

Blog at WordPress.com.

Up ↑