Ελληνική Φιλοσοφική σκέψη και προφητείες εξ Ελλήνων περί της ελεύσεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας

Παραθέτουμε στο άρθρο αυτό αυτούσιο (σε νεοελληνική απόδοση) το κείμενο του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου με τίτλο “Εξηγητικόν περί του εν Αθήναις ναού. Περί του ναού, και περί των διδασκαλείων, και των θεάτρων των εν Αθήναις”, εκ της “Ελληνικής Πατρολογίας” (J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus) στο οποίο γίνεται σαφής λόγος για τον Μονοθεϊσμό κάποιων Ελλήνων (Φιλοσόφων) αλλά και την προσμονή ελεύσεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μέσω της παραδόσεως συγκεκριμένων Προφητειών. Continue reading “Ελληνική Φιλοσοφική σκέψη και προφητείες εξ Ελλήνων περί της ελεύσεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας”

Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος πέμπτον – Δυτικός κόσμος)

Στους Ρωμαίους καί γενικότερα στούς λαούς τής Δύσης η προσδοκία τού Σωτήρα-Λυτρωτή άφησε βαθειά ίχνη. Αυτοί επεσήμαιναν ότι ό Λυτρωτής θά έλθει από τήν Ανατολή… Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος πέμπτον – Δυτικός κόσμος)”

Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τέταρτον – Ελληνικός κόσμος)

Αλλά εκεί, πού ή θεανθρώπινη προσδοκία εκδηλώνεται μέ έντονη ενάργεια είναι στόν αρχαίο ελληνικό κόσμο. Σ’ αυτούς ό αναζητούμενος Λυτρωτής θά ερχόταν ώς Θεάνθρωπος σωτήρας, γιατί μ ’ αυτό τόν τρόπο μπορεί νά γίνει γνωστός ό Θεός άπό τόν άνθρωπο: δηλ. μέ τήν πραγματική ενανθρώπησή Του καί τήν αυτοαποκάλυψή Του. Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τέταρτον – Ελληνικός κόσμος)”

Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος δεύτερον – Ινδία)

Στην Ινδία. Οί ’Ινδοί νοσταλγούν, αφ ’ ότου εμφανίστηκαν στήν υδρόγειο, λύτρωση άπό τήν αμαρτία, αλλά δέν τήν βρίσκουν. «Έξ αυτού ή νοσταλγία προς ένα λυτρωτή, ή προσδοκία τής επικείμενης ελεύσεώς του ώς σωτήρα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε
όσες φορές προσέφεραν αιματηρή θυσία, συνηθέστατα πρόβατο, εκραύγαζαν: «πότε θά γεννηθεί ό Λυτρωτής;» . Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος δεύτερον – Ινδία)”

Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος πρώτον – Κίνα)

Πρεσβυτέρας Βαρβάρας Μεταλληνού

Ή γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χρίστου είναι ή πιό εύγλωττη απόδειξη της θεϊκής αγάπης πρός τον ’Άνθρωπο. Ή άγάπη αυτή του Θεού δέν συνοδεύει τόν άνθρωπο μόνο στην παραδεισιακή του κατάσταση, αλλά καί μετά τήν πτώση καί απομάκρυνσή του από τήν πηγή τής ζωής, τόν Θεό , Πατέρα καί Δημιουργό. Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος πρώτον – Κίνα)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑